I-goal ye-CV Yakho

Nantsi enye indlela you can use to write or for ukulungisa i-CV yakho. Please note: ay'loyeza eli okanye umuthi. For i-CV yakho ikusebenzele, you need to work on it wena k'qala.

17 April 2017
Image
Image: The Balance

First, i-goal ye-CV yakho kukufumanela i-interview for umsebenzi. Usenokubhiliva uk’ba i-CV yakho ineminye imisebenzi like:

 • Iveze zonke ii-achievements zakho
 • Ukujastifaya why utshintsha umsebenzi
 • To explain why uyeke imisebenzi eminintsi or embalwa in your career
 • Ukufumanela i-job offer without i-interview

Trust me, ayizo-goals ze-CV yakho ezo.

I-goal ye-CV yakho is to get you i-interview.

Uyifumana i-interview by persuading ii-layers ezintathu zabantu bakwa-HR ukuthi ixesha abalispende nawe will be worth more than ixesha abazolispenda nenye i-candidate.

Ezi-layers zintathu zi-screeners, ii-recruiters nee-hiring managers. You’ll be persuading ezo-reviewers by providing ii-results ezi-quantifiably proven that ungakwazi ukwenza lomsebenzi kakuhle.

I-length ne-Structure se-CV

If una-less than 10 years experience, i-CV yakho izokuba ne-page enye qha. Izok’ba ne-professional summary ne-chronological detail ye-professional success yakho. Kufuneka i-contact information yakho ibengaphezulu kwi-CV and i-educational background ibesezantsi.

I-Professional Summary

I-professional okanye i-career summary yakho yi-list ene-lines ezimbhini okanye ezintathu ezisamaray’za ii-career ambitions zakho, i-background netalente yakho. Uzo-inkluda ii-phrases eziy’ 12 to 15 ezi-made up of 2 or 3 words each kule-section. Kwi-CV yakho, you should begin le-section nge-job titles eziy 3 or 4 ozifuna the most. And then ufake pha na pha ii-skills ne-success.

Job Titles

List 3 to 5 job titles zemisebenzi owunowuthatha as your next job. By clearly identifying i-title oyifunayo next, ii-recruiters nabantu bakwa-HR batsho bakubone kulo-role.

It doesn’t matter ba you have never actually had lo-job title in the past, but kubalulekile uk’ba lo-job title ibeyi-reasonable next step kwi-career yakho.

Professional Competencies

List 4 to 6 core competencies onazo that are important kwi-success yakho kulemisebenzi uyibeke ngaphezulu. Kufuneka ibezi-skills onazo ngoku and kufuneka zibe-level appropriate. For instance, ungalisti ii-competencies ezi-obvious or ezilindelekileyo for i-level yakho.

If u-aplaya for umsebenzi we-management, listing “time management” or “presentation skills” would be far too junior to mention kwi-summary yakho.

Description ye-Past Success Yakho

List 3 to 6 phrases that describe i-past success yakho. Any type of achievements or attributes for which wawufumene i-recognition are appropriate.

Chronological Detail of i-Professional Success Yakho

Kule-section you will provide i-chronological detail ye-professional success yakho, starting with your most recent job k’qala. Please notice i-choice yamagama apha. We are detailing i-success yakho. Asilisti ii-past job titles or ii-duties zakho.

Again i-CV yakho yi-marketing document yakho and needs to persuade ii-reviewers zakho that ixesha elis’pendwe nawe will be worthwhile. So, we are going to detail i-success yakho.

You’ll have about 20 to 30 bullet points across zonke ii-current nee-past positions zakho. And i-bullet point nganye izokuba yi-marketing bullet point that will make one persuasive argument on your behalf.

After uliste i-company name, employment dates and i-title yakho for each role, ii-bullet points zakho will be distributed as follows:

 • Your most recent, most important job gets ii-bullet points eziy’ 8
 • Your next job also gets ii-bullet points eziy’ 8
 • Your next 2 jobs gets ii-bullet points eziy’ 4 each

Everything else – yonke imisebenzi yakho yakudala, even if they were your favourite or most enjoyable times in your life – need to be briefly mentioned kwi-cover letter yakho. Akhomntu ozokuqasha ngoku for umsebenzi wakudala.

It’s important to note uk’ba this distribution is across each job or title. Not i-company. So, if ubusebenza endaweni enye for ixesha elide, kufuneka ii-bullet points zakho eziy’ 20 uzohlule across the different job levels and titles you’ve had.

I-basic structure se-marketing bullet point yi-success verb ne-number.

Zonke ii-bullet points kwi-CV yakho must include i-number ecaciswe in Rands, percentages okanye i-simple number.

Importantly, every bullet point kwi-CV yakho must include i-success verb. Ezi zi-verbs ezibonakalisa i-success yakho. So, ii-verbs ezifana no-increased, decreased, reduced, etc., are what you’re looking for.

Ii-verbs ezingafunekiyo zii-static verbs: “managed,” “my responsibilities included,” “I was hired to…” etc. Ezi zi-verbs that merely describe into ecacileyo rather than show you as umntu otswempu.

Rather than leave you wondering uk’ba zintoni ii-success verbs, nd’zokunika i-list ye-verbs eziy’ 22 ongazisebenzisa kwi-CV yakho. Eyona ndlela e-simple yokwenza i-CV yakho right kukusebenzisa ezi-verbs zodwa:

 1. 1.      Achieved
 2. 3.      Added
 3. 5.      Contributed
 4. 7.      Delivered
 5. 9.      Exceeded
 6. 11.     Gained
 7. 13.     Grew
 8. 15.     Increased
 9. 17.     Maximized
 10. 19.     Produced
 11. 21.     Saved
 1. 2.      Awarded
 2. 4.      Changed
 3. 6.      Decreased
 4. 8.      Eliminated
 5. 10.     Expanded
 6. 12.     Generated
 7. 14.     Improved
 8. 16.     Introduced
 9. 18.     Minimized
 10. 20.     Reduced
 11. 22.     Sold

So, i-typical 8-bullet point job achievements kwi-CV yakho will read like this:

 • Increased something by 50%
 • Decreased something by 75%
 • Improved something by R300
 • Reduced something by R1 000
 • Introduced something new that led to 50 more…
 • Eliminated something old that led to 100 less…
 • Successfully added 300 new things…

“Thing” or “Things” or “Something” can be ii-profits, costs, clients, products, practice areas, strategies, risks, etc.

And of course, it’s important to have i-number, Rand or i-percentage increase/decrease mentioned in each bullet point. Uzok’ba surprised at how many success verbs ongazibhala ngoluhlobo. And how this process jogs i-memory yakho for zonke izinto ezi-grand ozenzileyo (hopefully unazo izinto ezi-grand ozenzileyo).

 • Increased new customer visits by 17% without increasing the budget
 • Improved revenue per client by R2 500 through consultative sales training
 • Reduced cost-per-hire by R1 010 through employee referral program

Ideally, every bullet point has a number. It's recommended uk'ba i-100% ye-bullet points zakho zibe-quantified.

Masenze ngoluhlobo about ii-numbers kwi-bullet points:

 • 100% is ideal
 • 66% is pretty good
 • 50% is minimum

Overall, le-outline ingaphezulu i-remarkably simple because i-job search process, despite i-anxiety ne-confusion, i-remarkably simple. Ufuna umsebenzi o-similar to umsebenzi owakhe wawenza before. But endaweni entsha and kwi-level entsha.

To do so, you need to explain to new people into ezobanika i-confidence yok’ba uzokwazi ukukhontribuy’tha kwi-team yakho entsha.

The easiest way to do lonto is to share i-information ene-numbers ezibonakalisa you have contributed in the past and uzokwazi in the future.

I-audience Yakho

I-CV yakho yi-marketing document ekufuneka idlule kwabantu abathathu to get you i-interview.

 1.     I-junior CV screener okhomperisha i-CV yakho to i-list ye-skills, titles or ii-companies azinik'we yi-recruiter.
 2.     I-recruiter, whether internal or external, who, on average will give i-CV yakho 6 seconds to impress him/her. And then later, another 2 to 3 minutes to make sure you are worth presenting to i-client yakhe or i-hiring manager.

  Xa unika i-recruiter ii-numbers ezi-easy to digest kubalula for yena abonise i-client yakhe or i-hiring manager. So ngolohlobo kubalula ukukuprizenta, rather than omnye umntu, for i-interview.
 3.     I-hiring manager ozobe e-invested in finding out uk’ba “What can this person do for me and my team in the next year or two?” I-hiring manager will review i-CV yakho in more detail.

  S/he will be looking for izinto ezibonakalisa uk’ba you have solved le-type ye-problems lomsebenzi will deal with. I-goal yakho is to quantifiably prove that uyakwazi. Ii-numbers are the most persuasive friends you have kule-situation.

  Every bullet point spent on describing ii-historical circumstances, ii-promotions or i-scope se-responsibilities azibalulekanga kwi-hiring manager. Iyayazi uk’ba yintoni umsebenzi wale-role – yena ufuna ukwazi uk’ba uzokuba-good kuyo na.

By following le-information ingaphezulu, you’ll be in a much, much better position than ezinye indlela zokulungisa i-CV yakho.

If you found le-information useful and uyabazi abanye abantu abanokuy'enjoya, can you please share it on Facebook okanye on Twitter. And if u-interested in more information, like Creative Gemini on Facebook or follow on Twitter. Enkosi.

Leave a comment

More recent stories

Ten Commandments Zokubayi-Entrepreneur by Creative Gemini
13 April 2017
Ten Commandments Zokubayi-Entrepreneur
Read More
How to Get i-CV Yakho Noticed by Creative Gemini
18 April 2017
How to Get i-Job Application Yakho Noticed
Read More
Yintoni Umsebenzi we-Customer Advisor by Creative Gemini
21 April 2017
Yintoni Umsebenzi we-Customer Advisor?
Read More