Yibhale Ngalendlela i-Cover Letter Yakho

Nazi ii-guidelines ongazisebenzisa xa ufuna ukubhala i-cover letter for i-job application. Zifunde and uzisebenzise to improve indlela o-aplaya ngayo for imisebenzi.

11 May 2017
Image
Image: Resume Genius

Before uqale uk'bhala i-cover letter yakho, kufuneka k'qala wazi yintoni umsebenzi wayo.

I-cover letter yi document oyithumela kunye ne CV yakho xa u-aplayela umsebenzi to provide more information ngee skills ne experience yakho. It provides i-information ecacileyo on why you are qualified for lomsebenzi uwu-aplayelayo.

So try ungaphinda-phindi into osoyibhalile kwi CV yakho. But ufake i-information ecacileyo on why unokuba right for lo position.

Abaqashi basebenzisa i-cover letter as indlela yokukhetha ii-applicants for imisebenzi ekhoyo. And bajonge ukuba ngabaphi abantu abazofuna ukubabiza for i-interview.

If umqashi ufuna i-cover letter, uzokuyilista kwi advert yalo job post. Even if umqashi khange ayifune i-cover letter, usenokuyifaka. Ngolohlobo uzobonakala as umntu owenze i-effort kwi application yakhe.

Zohluke Ngoluhlobo ii-Cover Letters

Zintathu ii-types zee cover letter. Khetha i-type ye cover letter ezokufanela isizathu sakho sokuyibhala.

  1. Application Letter
  2. Prospecting Letter
  3. Networking Letter

i-Application letter irisponda kwi job posting opening oyaziyo. While i-prospecting letter uyibhala xa ufuna ukuqonda uk'ba akukho posts ezi available.

And i-networking letter uyisebenzisa for ukucela umntu ombhalelayo akuncede ngokukucebisa ngee job okanye ii-career opportunities.

Ngeziphi Izinto Ekufuneka Uzifake kwi Cover Letter Yakho?

i-Cover letter yakho is for showing uk'ba uyakhwalifaya for lomsebenzi uwu-aplayelayo. So akhos'dingo sokusherisha i-personal information yakho kuyo.

Instead focus kwii credentials onazo ezifana nezalomsebenzi. No need to mention i-salary unless lo company ikucelile uthethe ngee-salary expectations zakho.

Enye into ebalulekileyo is not to write too much. Try to keep i-cover letter yakho focused. And ibene paragraphs ezimbalwa.

i-Cover Letter Yakho Yibhale According to lo Vacancy Uyi Aplayelayo

Kubalulekile ubhale i-cover letter entsha for each job application oyenzayo.

i-Cover letter nganye oyibhalayo should include:

  • i-Job title yalomsebenzi uwu-aplayelayo kwi paragraph yokuqala
  • Ukuba uve kanjani ngalo job opening
  • Why u-qualified for lomsebenzi
  • What you have to offer and why ufuna ukusebenza kulo company
  • And i-Thank You Note for le Opportunity Uyinikiweyo for uku-Aplaya

Nazi ii-Guide Lines ze Cover Letter

Nantsi i-outline ekufuneka uyisebenzise in every cover letter oyisebenzisayo:

1. i-Header

If uzokube usebenzisa i-cover letter eprintiweyo kufuneka iqale nge-contact information yakho neyomqashi (i-phone number, amagama, i-physical ne email address) ilandelwe yi-date.

If i-cover letter yakho uzokuyibhala as an email, i-contact information yakho yifake ekugqibeleni.

So if uzokuyibhala as iphepha owuzokuliprinta yibhale ngoluhlobo

Igama ne Fani Yakho
Street Address
City, Postal Code
Phone Number
Email Address

2. i-Salutation

Qala i-salutation ye-cover letter yakho ngokubhala igama lalomntu ubhalela kuye. If ngu Mr, uzobhala: Mr Whitey Basson. If ngu-Doctor, uzokubhala: Dr Riaad Moosa. Okanye if ungu-Ms or Mrs, uzokuthi: Ms Justin Drake or Mrs Justin Drake.

If awukhosho uk'ba ubhalela kumntu ongumama okanye ongutata, bhala igama nefani yakhe ngokupheleleyo.

If awulazi igama lalomntu ozokube ubhalela kuye, vele ubhale Dear Hiring Manager. Avoid ukubhala To Whom it May Concern.

3. i-Introduction

Qala i-introduction yakho ngokucacisa uk'ba ngeyiphi le position oyi aplayelayo. And uchaze uk'ba uve kanjani ngale-post. Uchaze briefly uk'ba ii-skills ne-experience yakho zidibana kanjani nale-position.

This way umqashi uzokwazi ukuba ba makalindele ntoni from the rest of your letter. i-Goal yakho kwi introduction kukufumana i-attention yalomntu ozokube efunda i-letter yakho.

4. i-Body

Kulena i-section, explain in one or two paragraphs, why unomdla kulomsebenzi. And why uzokuba yi candidate e-right for wona. Mention nje kancinci ii-qualifications onazo ezifana nezilistwe kwii requirements zalomsebenzi. And explain why you meet ezo qualifications.

So don't just tell what you can do, instead sebenzisa imizekelo ebambhekayo from i-work experience yakho to show indlela osebenza ngayo.

5. i-Closing

Kwi closing section ye cover letter yakho you can discuss why ufuna ukusebenzela lo company. Uchaze ukuba ucela i-opportunity for i-interview or to discuss i-employment opportunities.

And if uzokwenza i-follow up, uchaze ukuba uzokuyenza and uzokuyenza nini. Then ubulele ngexesha lalomntu ozokube efunda i-cover letter yakho.

6. i-Signature

Kwi signature section yakho kufuneka usebenzise i-complimentary close like Kind Regards, or With Appreciation,. And then ngezantsi ulandele ngegama nefani yakho.

If i-cover letter yakho liphepha eliprintiweyo, it's recommended ukuba uyisay'ne. If yi email, tay'pa igama lakho nefani yakho followed by ii-contact details zakho.

i-Format ye Cover Letter Yakho

Kufuneka i-format ye cover letter yakho ifane ne format ye business letter. i-Font yayo kufuneka ifane ne font oyisebenzisileyo kwi CV yakho.

Kufuneka i-font yakho ibe simple and kubelula ukuyifunda. And i-size ye font yakho should be between u-10 no 12 pt.

Ungalibali ukushiya i-space between i-section ye header, salutation, i-introduction, i-closing ne signature section. Plus in between ii-paragraphs zakho.

Ungalibali Ukuphinda Uyifunde and Uyilungise i-Cover Letter Yakho

Xa ucinga ugqibile ukubhala i-cover letter yakho, make sure ukuba uphinda uyifunde. And ulungise ii-mistakes ozenzileyo. Sometimes uyakwazi ukuvele ubhale igama le company rongo.

Xa uyifunda out loud kulula ukuqaphela ii-mistakes ozenzileyo njengamagama ongawafakanga okanye ii-sentences ezikrokrisayo.

If uyafuna, ungacela umntu omaziyo akufundele and akuchazele ukuba ubhude phi because kubhetere ukufumana i-opinion yomntu wesibini as i-cover letter yakho izokufundwa ngomnye umntu kakade.

If you found le information useful and uyabazi abanye abantu abanokuy'enjoya, please share it on Facebook okanye on Twitter. And if u-interested in more information, like Creative Gemini on Facebook or follow on Twitter. Enkosi.


More recent stories

Gulf Contract Labour Hire Blog Post by Creative Gemini
29 April 2017
ii-General Workers Ziyafunwa kwa-Gulf
Read More
Yintoni Umsebenzi we-Customer Advisor by Creative Gemini
21 April 2017
Yintoni Umsebenzi we-Customer Advisor?
Read More
How to Get i-CV Yakho Noticed by Creative Gemini
18 April 2017
How to Get i-Job Application Yakho Noticed
Read More