ii-Tips Ongazisebenzisa for i-Interview

Nazi ii-tips nee-tricks ongazisebenzisa the next time kufuneka uzilungiselele for interview ezayo. Zifunde and hopefully zizokunceda uwufumane lomsebenzi uwufunayo.

10 May 2017
Image
Image: Everyday Interview Tips

ii-Job interviews azideziqheleke okanye zibelula, even if sezinintsi osowukhe waya kuzo. Soloko udibana nabantu abatsha. And soloko uhlala uthengisa ii-skills zakho uphinde uthengise nawe.

At the same time, kufuneka uhlale u-focused throughout lo-interview.

Yonke lo-process iyakwazi ukuba stressful. But zikhona iindlela zokuyenza ibelula yonke lonto.

Before ifike imini ye-interview ubothatha ixesha elincinci lokuzilungiselela and uzenzele lula.

Eyona nto ebalulekileyo for i-interview kukubonakalisa uk'ba uzithembhile, uziveze uk'ba ungumntu o-positive and ukwazi ukwenza imizekelo ebonakalisa ii-skills zakho.

And kubalulekile ukwazi ukuthetha ngendlela ecacileyo about indlela ongaluncedo ngayo kulo-company.

1. Practice and Uzilungiselele

If uyayazi imibuzo esonokubuzwa kwi-interview, take some time to practice iimpendulo zakho to lomibuzo. For instance, zama ukucinga iindlela ongabonakalisa ngazo ii-skills zakho.

Eyona ndlela ilula kukuqala wenze i-list ye-requirements zalomsebenzi and uzame ukwenza i-experience yakho ihambhelane nezo-requirements.

Xa ubonakalisa i-evidence ye-success yakho kweminye imisebenzi ungakwazi ukubhusta amathuba akho okukhethwa. Ungalibali ukuba ne-list yemibuzo yakho ozokuyibuza umqashi.

2. Yenza i-Research Ngalo-company

Zenzele lula ngokurisetsha lo-company uzokube usiya kwi-interview yayo kwakunye ne-industry yayo so that uzokwazi ukuba ready.

During i-interview, ubozama ukukhumbhula igama lalomntu okanye amagama abobantu who will be interviewing you. And ubane umbiza ngalo. Ukwenza lonto can increase abathuba akho okuqashwa.

3. Yiba Ready Kwangethuba

Try your best not to do izinto ngee-last minutes. So ubolungisa iimpahla ozokuzinxiba kwangexesha. Wenze sure ukuba zi-neat and zizokufaneleka for lo-company uya kwi-interview yayo.

Uphathe i-pen nencwadi ozobhala kuyo ii-notes. Plus nekopi e-extra ye-CV yakho.

4. Make Sure Ufika Ngexesha

Obviously ubofika on time for i-interview. Traya ukufika at least 10 to 15 minutes early. Uzinike imizuzu embalwa for ukuya e-toilet, u-double tsheke indlela onxibe ngayo and uhlise ii-nerves zakho.

5. Zama Ukuhlala Upholile

During i-interview, try to relax and uhlale upholile. Ungalibali i-body language yakho says a lot as uphendula imibuza. So xa uzilungiselele you'll come across as umntu ozithembhileyo. Always try to maintain i-eye contact and umamele imibuzo ngokupheleleyo. If awuwuvanga kakuhle umbuzo, cela uphindelwe.

6. Veza i-Information Oyaziyo

Xa uphendula imibuzo, try ukuveza i-information oyaziyo ngale-company. Yonke into oyithethayo yizame ihambhelane nezinto ezifunwa yilo-company.

7. Yenza i-follow Up

Ubobane usenza i-follow up nge-email okanye nge-phone call. Ubulele for i-opportunity abakunike yona.

If you found le-information useful and uyabazi abanye abantu abanokuy'enjoya, please share it on Facebook okanye on Twitter. And if u-interested in more information, like Creative Gemini on Facebook or follow on Twitter. Enkosi.

More recent stories

Gulf Contract Labour Hire Blog Post by Creative Gemini
29 April 2017
ii-General Workers Ziyafunwa kwa-Gulf
Read More
Yintoni Umsebenzi we-Customer Advisor by Creative Gemini
21 April 2017
Yintoni Umsebenzi we-Customer Advisor?
Read More
How to Get i-CV Yakho Noticed by Creative Gemini
18 April 2017
How to Get i-Job Application Yakho Noticed
Read More