Ii-Ten Commandments Zokubayi-Entrepreneur

Funda ezi-commandments to guide you endleleni yakho as umntu ofuna ukusak'sida as an entrepreneur. If you find this useful, please share ku-Facebook naku-Twitter.

13 April 2017
Image
Image:Tansform SA

1. Yibane-Relationships Nabantu

Ii-contacts zakho azikho as valuable as you think. Ii-relationships onazo are what you should value the most. Abantu abakuthembhileyo and abakuthandayo ba more likely bakuncede. In addition, ba very likely bakhonvinse abanye abantu ababaziyo bakuncede nabo.

Develop ii-relationships before uzidinge. Do this by giving k’qala and freely. Participate in and enable i-success yabanye abantu at every opportunity.

2. Identify i-Problem enye And Try to Solve it

Lena ibalulekile. Don’t spread yourself thin. Yenza into ibenye extraordinarily well that either:

  • Solves i-problem e-common or
  • Creates i-niche entsha ezokwazi uku-ekspenda

Kulula uku-athempta izinto ezinintsi ngexesha elinye, but londlela leads to failure.

3. Structure i-Business Yakho Around i-Idea Yakho, With i-Team Etswempu

Wonke umntu om-involva kwi-project yakho uyi-part ye-team yakho. So kubalulekile ukukhetha abantu aba-grand. Lento ibuyela back to i-relationship group yakho. Because there is little room apha.

Fumana abantu abatswempu and aba-passionate about i-space ongena kuso. Baxelele ngee-upsides nee-risks. And ungaqashi mntu okubuza uk’ba zithini ii-hours – because i-answer ithi “all hours… yi-business entsha le after all.”

Ungalibali, abazo-employees. Bazi-partners. So align ii-interests, align ii-risks and align ii-rewards.

4. Ngena Ngenyawo Zombhini

Any option other than i-success must be taken off the table. So xa unento to fall back on, it increases the odds that you will fall back multiple times. Instead, make sure uk’ba kuzoba-painful to fail. And ngolohlobo uzokwenza everything in your power to not fail.

5. Collaborate ne-Relationship Group Yakho, Not ii-Strangers

Xa uprizenta i-idea yakho kwabantu ongabaziyo, basoloko bekhangela imingxunyo kwi-idea yakho. It doesn’t matter if ungena door to door uthengisa ii-cleaning services or udinga i-investment for i-business yakho, i-reaction yabo yok’qala kukukhangela ii-faults kwi-claims zakho.

On the other hand, abantu owusene-relationships nabo ba more likely ukufuna ukunceda. Allow them to participate and collaborate in the process. Benze babe-mentally invested way before ubacele bakhuphe iz’paji.

Yi-win win, because it ensures uk’ba i-entrepreneur ne-investa bakule-project for the same reasons, the same expectations and ii-interests zabo zi-fully aligned.

6. Ungatyhafi

Kufuneka u-andastende uk’ba kuzobakho izinto ezizokubuyisela emva uthanda ungathandi. II-setbacks ezinkulu kakhulu.

7. Mamela Ii-Customers Nee-Partners Zakho

Ii-customers nee-partners zakho ziligazi le-business yakho. Yithathele intliziyweni into abayithethayo. Ungakulinge ubaxelele uk’ba i-feedback yabo irongo. Unless yi-customer okanye yi-partner ofuna ukuyigxotha.

If ubanika i-open line for uk’ba bakuxelele how to make i-product okanye i-service yakho more beneficial, bazoyenza lonto and nonke nizobhenefitha.

8. Be Yourself

Again this is about forming ii-relationships, which you can’t fake through. Abantu ba-investa ebantwini more than they invest kwi-ideas. Bafuna ukuba-sure uk’ba bayayazi lento ba-investa kuyo. And since inguwe, it pays ukuba upfront about this from the start

9. Always Make Money For Ii-Partners Zakho

Susoloko us’kwiza abantu. Yenza abanye abantu rich. Align ii-interests and move on. Abantu abasoloko benigoshiyey’tha ku-less likely kuphindwe kusetyenzwe nabo okwesibini. Uzoba-grand xa usoloko uncedisa abanye abantu babe-grand.

10. Never Ever Think You Know It All. Keep On Learning

If you found le-information useful and uyabazi abanye abantu abanokuy'enjoya, can you please share it on Facebook okanye on Twitter. And if u-interested in more information, like Creative Gemini on Facebook or follow on Twitter. Enkosi.

More recent stories

How to Get i-CV Yakho Noticed by Creative Gemini
18 April 2017
How to Get i-Job Application Yakho Noticed
Read More
Yintoni Umsebenzi we-Customer Advisor by Creative Gemini
21 April 2017
Yintoni Umsebenzi we-Customer Advisor?
Read More