Yintoni Umsebenzi we-Customer Advisor?

I-customer Advisor sometimes ibizwa as i-Customer Service Consultant okanye i-Customer Care Represenative. Umsebenzi wayo kukunceda ii-customers okanye ii-clients xa zidinga ukuncedwa kulo-business or company.

21 April 2017
Yintoni Umsebenzi we-Customer Advisor
Image: Remi Food

Customer Advisors are there to help xa ii-customers zi-confused, lost okanye zidinga i-general information about i-product okanye i-service.

As i-Customer Advisor ukhona for:

 • Ukunceda ukupromotha i-company
 • Uku-informa ii-customers about ii-services ezingabanceda
 • Ukusajesta ii-products abanokuba-interested kuzo
 • Ukudibanisa ii-customers nomntu ongaphezulu kuwe should they need to

Dealing with ii-customers ezohlukeneyo on a daily basis and handling anything from ii-general enquiries to ii-complaints, i-role yakho ingenziwa over the phone, face to face okanye over the internet, depending kwi-industry osebenza kuyo.

And zinintsi ii-industries owunozikhetha as ii-Customer Advisors zidingeka kwi-sectors nakwi-environments ezohlukeneyo. From ii-shops, nee-hotels to ii-banks nee-call centres. Ayinongabikho i-industry engenokufanela.

Due to imeko yomsebenzi, if u-full time uzokube usebenza around ii-hours eziy'40 ngeveki, although ii-exact days or amaxesha azokudiphenda kwi-industry okhetha ukusebenza kuyo.

If ukhangela ii-hours ezi-flexible, ii-industries ezifana ne-ratail, airports nee-hotels are more likely to offer both umsebenzi phakathi evekini okanye nge-weekends as well as ii-shifts ekuseni nasebusuku because ziyavula 24 hours ezinye zazo.

Ixesha elinintsi lomsebenzi li-based kwi-indoor environments. So le-role inga-involva ukunxiba i-uniform.

Ii-Good Points Zokubayi-Customer Advisor

Because ii-industries ezinintsi zidinga ii-Customer Advisors, zinintsi ii-career choices ezi-available kuwe. And if uqala ukubhoreka with i-sector enye, you can always try your hand kwenye i-sector.

Ii-Bad Points Zokubayi-Customer Advisor

Awuzofumana exercises kulomsebenzi as uzok'ba expected uhlale endaweni enye for ixesha elinintsi (either uhleli okanye umile).

At the same time not zonke ii-customers zizok'ba polite or friendly kuwe. And ezinye zizokuthesta ii-patience zakho manyani. Zilungiselele for ukushaw'twa, ii-complaints ne-lack of manners nje from ebantwini abane-bad day.

Is this Job for You?

If you can't stand abantu and awuthandi ukusokoliswa, ayingomsebenzi for wena lo. Ii-good communication skills (both written and verbal) and being umntu wabantu is one of the most important traits kulomsebenzi.

Kufuneka ubeyi-good listener as well as ubene-passion yokunceda abantu. And ubene-good manners.

Ezinye ii-Skills ne-traits ezi-useful

 • Ukuba able ukuhend'lisha ii-complaints nee-situations ezi-difficult
 • Ukuba ne-ability yokuhlala calm under pressure
 • Ukuba ne-open minded personality
 • Ukuba ne-personality e-friendly
 • Ukuba able to work in a team
 • Ukuba ne-good time keeping
 • Ukuba ne-patience

Uk'ba ne-good computer skills ku-useful kulomsebenzi, as uzok'bane usebenzisa i-computer so that uzokwazi ukudila nee-enquiries lula.

Nantsi Imisebenzi ye-Customer Service that You Can Apply for

If you found le-information useful and uyabazi abanye abantu abanokuy'enjoya, can you please share it on Facebook okanye on Twitter. And if u-interested in more information, like Creative Gemini on Facebook or follow on Twitter. Enkosi.

More recent stories

Ten Commandments Zokubayi-Entrepreneur by Creative Gemini
13 April 2017
Ten Commandments Zokubayi-Entrepreneur
Read More
How to Get i-CV Yakho Noticed by Creative Gemini
18 April 2017
How to Get i-Job Application Yakho Noticed
Read More